Skontaktuj się z nami!
+48 604 480 344

Statut

Statut Inowrocławskiego Stowarzyszenia Taktyczno Strzeleckiego „ISTS”

/tekst jednolity/

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Inowrocławskie Stowarzyszenie Taktyczno Strzeleckie (w skrócie ISTS zwane dalej Stowarzyszeniem), jest ogólnokrajowym Stowarzyszeniem dobrowolnym, mającym na celu rozwój kultury fizycznej w zakresie strzelectwa sportowego, działań taktycznych w tym: survivalu, technik linowych, spadochroniarstwa, płetwonurkowania, pierwszej pomocy przed medycznej w warunkach pokoju i w działaniach taktycznych a także rozwój i upowszechnianie kolekcjonerstwa w rozumieniu przepisów o broni i amunicji, a w szczególności w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o broni i amunicji, oraz wiedzy na temat broni palnej i pamiątek militarnych.

§2

1.Stowarzyszenie współpracuje w zakresie swojej działalności z innymi organizacjami sportowymi i kolekcjonerskimi, oraz ze stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania.

2.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym celu działania.

§3

1. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Inowrocław.

§4

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

§5

Stowarzyszenie może posiada: własne godło, legitymacje, odznaki organizacyjne i pieczęć.

§6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, zrzeszonych w nim organizacji oraz działaczy.

2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić osoby w charakterze pracowników lub zleceniobiorców.

3.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a dochody z działalności gospodarczej ISTS służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

 

§7

Stowarzyszenie może w celu realizacji swoich celów statutowych współpracować z innymi organizacjami lub do nich przystępować.

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji zadań Stowarzyszenia

§8

Celem Stowarzyszenia jest:

1) Szeroko rozumiana popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego z udziałem broni palnej, oraz taktyki w tym: taktyki strzeleckiej, survivalu, technik linowych, spadochroniarstwa i płetwonurkowania.

2) Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu.

3) Szeroko rozumiana popularyzacja kolekcjonowania broni palnej.

4) Prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia, organizowanie i udział w zawodach krajowych i zagranicznych w strzelectwie sportowym, organizowanie i udział w obozach taktycznych.

5) Doradztwo i pomoc organizacyjna oraz szkolenie kadr trenersko-instruktorskich innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

6) Prowadzenie działalności wychowawczo popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej wśród młodzieży.

7) Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Stowarzyszenia.

8) Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, w tym w szczególności popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat broni, militariów oraz historii oręża oraz działalności sportowej i kolekcjonerskiej.

9) Prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi broni palnej, w tym sklasyfikowanej w ustawie o broni i amunicji jako szczególnie niebezpiecznej, dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu ochrony osób i mienia.

10) Prowadzenie szkoleń z zakresu taktyki w tym: survivalu, technik linowych, spadochroniarstwa, płetwonurkowania, udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.

11) Wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie działalności sportowej związanej z szeroko rozumianym sportem strzeleckim, kolekcjonowania broni palnej, pamiątek historycznych i pogłębiania wiedzy historycznej.

12) Pomoc kolekcjonerom broni palnej i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu.

§ 8.1

Przedmiotem działania ISTS jest:

  1. 93.12Z Działalność klubów sportowych.

  2. 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

  3. 93.19Z Pozostała działalność związana ze sportem.

  4. 85.59.B Pozostałe poza szkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) Systematyczne doskonalenie umiejętności: strzeleckich, taktycznych w tym: survivalowych, z zakresu technik linowych, spadochronowych i płetwonurkowych oraz udzielania pierwszej pomocy przez członków Stowarzyszenia.

2) Udział członków Stowarzyszenia w zawodach krajowych i zagranicznych.

3) Organizowanie zawodów strzeleckich.

4) Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia w uprawianiu strzelectwa sportowego, taktyki w tym: taktyki strzeleckiej, survivalu, technik linowych, spadochroniarstwa i płetwonurkowania.

5) Szerzenie wiedzy w zakresie historii i tradycji strzelectwa oraz Oręża Polskiego.

6) Propagowanie i pielęgnacja idei patriotycznych i tradycji narodowych.

7) Działania zapewniające wyższą świadomość społeczną i bezpieczne warunki uprawiania strzelectwa sportowego i taktyki w tym : taktyki strzeleckiej, survivalu, technik linowych, spadochroniarstwa i płetwonurkowania.

8) Udział członków stowarzyszenia w wystawach, konferencjach i innych imprezach promujących sport strzelecki, kolekcjonerstwo broni palnej i militariów, organizowanie takich imprez, współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze.

9) Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi broni palnej, w tym sklasyfikowanej w ustawie o broni i amunicji jako szczególnie niebezpiecznej, dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu ochrony osób i mienia.

11) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, imprez, wystaw tematycznych, odczytów, pokazów i innych form informacji na temat sportu strzeleckiego, taktyki w tym: taktyki strzeleckiej, survivalu, technik linowych, spadochroniarstwa i płetwonurkowania.

§10

Stowarzyszenie ma prawo do utrzymywania kontaktu z podobnymi stowarzyszeniami na terenie kraju lub poza nim. Może też należeć do związków, stowarzyszeń i federacji.

§11

Działalność wszelkich partii politycznych na terenie Stowarzyszenia lub pod jego szyldem jest zabroniona.

Rozdział III

Sposób nabywania i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§13

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

a) Każda osoba fizyczna, mająca zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie, niepozbawiona praw publicznych, uprawiająca strzelectwo sportowe lub kolekcjonerstwo, lub osoba ubiegająca się o takie uprawnienia.

b) Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

c) Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziałuw głosow aniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna bądź prawna popierająca cele Stowarzyszenia.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna wyróżniona przez Stowarzyszenie uchwałą walnego zebrania członków.

§14

1. Nabycie członkostwa zwyczajnego następuje w trybie uchwały Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnego zgłoszenia oraz wypełnionej deklaracji członkowskiej. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia staje się skuteczna po uiszczeniu wpisowego, a następnie składki członkowskiej.

2. Nabycie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej na pisemny wniosek kandydata.

§15

1. W przypadku odrzucenia przez Zarząd Stowarzyszenia wniosku o członkostwo w Stowarzyszeniu, kandydatowi przysługuje prawo do odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Odwołanie jest rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§16

Ustanie członkostwa następuje w wyniku:

1) Pisemnego dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia.

2) Wykluczenia.

3) Prawomocnego wyroku sądu o utracie praw publicznych.

4) Śmierci.

§17

Członek Stowarzyszenia może być wykluczony, gdy sprzeciwia się zasadom statutu lub:

1) Dopuści się działania na szkodę Stowarzyszenia.

2) Postępuje sprzecznie z zasadami współżycia społecznego.

3) Nie opłaca składki członkowskiej w terminie 3 miesięcy od dnia obowiązywania danego okresu składkowego

4) Nie opłaca innych opłat ustalonych przez Walne Zebranie Członków.

§18

O wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

§19

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) Wybrać i być wybranym do wszystkich organów Stowarzyszenia, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt c Statutu.

2) Występować z wnioskiem.

3) Brać udział w imprezach i zawodach strzeleckich organizowanych przez Stowarzyszenie.

4) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zgodnych z celem działania Stowarzyszenia.

§20

Członek wspierający lub honorowy ma prawo:

1) Brać udział w imprezach i zawodach strzeleckich organizowanych przez Stowarzyszenie.

2) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zgodnie z celem działania Stowarzyszenia.

3) Brać udział w Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

§21

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

1) Brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia.

2) Dbać o dobre imię i godne reprezentowanie Stowarzyszenia.

3) Terminowo opłacać składki.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu i kompetencje

§22

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków.

2) Zarząd Stowarzyszenia.

3) Komisja Rewizyjna.

§23

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i odbywa co najmniej się jeden raz w roku w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, nie później niż do końca czerwca roku następującego po zakończeniu roku obrachunkowego.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać Zarząd Stowarzyszenia z inicjatywy własnej, inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 (słownie: jedna trzecia) członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie może być dłuższy niż 14 (słownie: czternaście) dni od daty otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia wniosku wyrażającego taką wolę. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być tylko i wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

3. Walne Zebranie Członków oraz Nadzwyczajne Walne Zebranie może podejmować prawomocne uchwały z zastrzeżeniem § 34 oraz § 35 przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z powodu braku quorum w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Walne Zebranie w drugim terminie, które może odbyć się w odstępie 15 minutowym od pierwszego. Jest ono uprawnione do podejmowania prawomocnych uchwał z zastrzeżeniem §35 bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 5. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków na 14 (słownie: czternaście) dni przed terminem z okresem na obrót korespondencji pisemnie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia.

§24

1. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, a w drugim terminie zwykłą większością głosów niezależenie od liczby obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia za wyjątkiem uchwały dotyczącej rozwiązania Stowarzyszenia.

3. Do liczenia głosów powołuje się komisję skrutacyjną.

4. Wszystkie uchwały przeprowadzane są w głosowaniu jawnym.

§25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Powoływanie i odwoływanie członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej.

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

3. Zatwierdzanie rocznego bilansu i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.

4. Uchwalenie planów działalności Stowarzyszenia.

5. Ustalenie wysokości składki członkowskiej i wpisowego.

6. Podejmowanie uchwały o zmianie statutu.

7. Podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

8. Udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

9. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia którego wartość przekracza kwotę 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

10. Innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

§26

1. Zarząd Stowarzyszenia (zwany dalej „Zarządem”) składa się z trzech osób: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, oraz Skarbnika.

2. Kadencja zarządu trwa cztery lata.

3. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1) Zwołanie Walnego Zebrania Członków.

2) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

3)Czuwanie nad rzetelnym gospodarowaniem środkami finansowymi Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na cele statutowe.

4) Dbałości o bezpiecznie przechowywanie dokumentów Stowarzyszenia.

5) Organizowanie posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

7) Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,

8) Inne czynności niepodlegające kompetencji Walnego Zebrania Członków.

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych
w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

5. Zarząd Stowarzyszenia działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków. 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż połowy członków Zarządu.

7. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

8. Dopuszcza się zawieranie umów o dzieło i umowy zlecenia z członkami zarządu oraz z członkami stowarzyszenia do realizacji zadań innych niż określone w statucie.

§27

1. Mandat Członka Zarządu wygasa z upływem kadencji, a przed jej upływem w przypadku:

1) Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

2) Nie otrzymania przez Zarząd absolutorium;

3) Pisemnej rezygnacji.

4) Odwołania przez walne zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 członek zarządu zobowiązany jest pełnić swoją funkcję do czasu wyboru na jego miejsce innej osoby.

3. W przypadku zmniejszenia się składu zarządu poniżej minimum przewidzianym w § 26 ust. 1 pozostali członkowie w drodze pisemnej uchwały uzupełniają skład o nie więcej niż 2 osoby wybrane spośród członków zwykłych Stowarzyszenia. Osoby te pełnią funkcję do najbliższego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.

§28

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które spośród siebie wybierają Przewodniczącego.

2. Jej kadencja trwa cztery lata.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku nie uzyskania większości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.

4. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej poniżej minimum przewidzianym w ust. 1 pozostali członkowie w drodze pisemnej uchwały uzupełniają skład o nie więcej niż 2 osoby wybrane spośród członków zwykłych Stowarzyszenia. Osoby te pełnią funkcję do najbliższego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.

§29

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrola realizacji zadań statutowych i uchwał Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

2) Kontrola działalności finansowej, jej legalności, celowości i rzetelności.

3) Kontrola prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością Stowarzyszenia.

4) Przekazywanie Zarządowi Stowarzyszenia uwag dotyczących finansowania Stowarzyszenia.

5) Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań i wniosków w sprawie corocznego udzielania Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.

6) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia.

7) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§30

1) Stowarzyszenie może posiadać ruchomości i nieruchomości, które powinny być zinwentaryzowane.

2)Stowarzyszenie może gromadzić majątek własny w szczególności broń palną do celów kolekcjonerskich, sportowych i szkoleniowych, na warunkach określonych odrębnymi przepisami prawnymi dotyczącymi broni.

§31

1. Dochody Stowarzyszenia mogą pochodzić:

1) ze składek członkowskich i wpisowego,

2) z darowizn, spadków, zapisów i składek celowych członków,

3) z dotacji i ofiarności publicznej,

4) z działalności statutowej prowadzonej przez Stowarzyszenie,

5) oszczędności lub innych dochodów z przeznaczeniem na realizacje celów statutowych,

6) dochody z działalności gospodarczej.

§32

1. Majątek jest własnością całego stowarzyszenia i służy realizacji jego celów statutowych.

2. Decyzje w sprawie zaciągania zobowiązań, nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, z zastrzeżeniem §25pkt 9.

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§34

Zmiana statutu Stowarzyszenia może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków ilością głosów nie mniejszą od połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§35

Rozwiązanie Stowarzyszenia wraz z określeniem przeznaczenia majątku może zostać uchwalone przez Walne Zebranie Członków liczbą głosów 4/5 (słownie: czterech piątych) przy obecności co najmniej 2/3 (słownie: dwóch trzecich) liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.