Skontaktuj się z nami!
+48 604 480 344

Członkostwo

By zostać członkiem stowarzyszenia ISTS należy wypełnić i dostarczyć deklarację członkowską. Pełna treść deklaracji znajduje się poniżej. W celu łatwiejszego wydruku, dostarczamy również plik w formacie Worda, dostępny pod adresem: pobierz deklarację

 

 

 

……………………………………….

Miejscowość, data

Deklaracja członkowska

Inowrocławskiego Stowarzyszenia Taktyczno – Strzeleckiego

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Inowrocławskiego Stowarzyszenia Taktyczno – Strzeleckiego z siedzibą w 88-100 Inowrocław, ul. E. Plater 3/55.

Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Stowarzyszenia ujęte w jego statucie. Zobowiązuję się przestrzegać statutowych wymogów wobec członków, uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, wypełniać uchwały władz Stowarzyszenia oraz strzec godności Członka Stowarzyszenia.

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są prawdziwe i odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień podpisania deklaracji. Jestem świadomy, że podanie błędnych/nieprawdziwych danych spowoduje wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia, a także ewentualne konsekwencje karne.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Inowrocławskie Stowarzyszenie Taktyczno – Strzeleckie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr 101 poz 926 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu, poprawiania i uzupełniania tych danych.

 

……………………………………………………….

czytelny podpis osoby ubiegającej się o członkostwo

 

Dane osobowe:

Imię i Nazwisko: ………………………………….

Data i miejsce urodzenia: …………………….

Adres zamieszkania: ……………………………

PESEL: ………………………………………………

Telefon: ……………………………………………..

E-mail: ………………………………………………

 

Decyzją Zarządu Inowrocławskiego Stowarzyszenia Taktyczno – Strzeleckiego z dnia …………………

Pan(i) …………………………………………………………… został(a) przyjęty(a) do grona członków Inowrocławskiego Stowarzyszenia Taktyczno – Strzeleckiego.

 

………………………………………..

(podpis prezesa)